TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Lê Xuân Hưng

BT Đảng ủy

02603501347

 btdakmar.dakha@kontum.gov.vn

2

Khổng Tiến Long

PBT TT Đảng ủy

....................

  longktdakha@kontum.gov.vn

3

 A Khuất

PCT HĐND

0946925805

khuata.dakha@kontum.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Thanh Thùa

Chủ tịch UBND

0979141146

  pctdakmar.dakha@kontum.gov.vn

5

 Lê Trọng Hảo

PCT UBND

 0914.222.795

  haolt.dakha@kontum.gov.vn

6

 Đỗ Thị Minh Hoan

PCT UBND

02603501376

dtmhoan.dakha@kontum.gov.vn

7

 Phạm Thanh Hải

CT UBMTTQVN

0989952902

  haipt.dakha@kontum.gov.vn

8

 Tạ Ngọc Quang

CT HCCB

 0339.968.827

 quangtn.dakha@kontum.gov.vn

9

 Trần Thị Đào

CT HLHPN

0979447141

  daott.dakha@kontum.gov.vn

10

Vũ Kiên Trường Kỳ

Bí thư Đoàn xã

0986.924.454

 kyvkt.dakha@kontum.gov.vn

11

Đặng Đình Hương

CT Hội ND

0931614156

huongdt.dakha@kontum.gov.vn

12

 Trần Văn Tây Nguyên

CHT BCHQS

0906.425.593

 nguyentvt.dakha@kontum.gov.vn

13

Vũ Đặng Hòa

Trưởng CAX

0935.825.799

  hoavd.dakha@kontum.gov.vn

14

 Nguyễn Xuân Định

VP-TK

02603506868

   ubnddakmar.dakha@kontum.gov.vn

15

 Hà Trọng Sơn

VP-TK

0919.605.455

 htson.dakha@kontum.gov.vn

16

 Trần Thảo

TP-HT

 0384.323.893

  tphtdakmar.dakha@kontum.gov.vn

17

Phan Thị Nở

TP-HT

 0813.134.999

  noptdakmar.dakha@kontum.gov.vn

18

 Trần Thị Huyền Trang

VH - XH

 0363.320.789

  vhxhdakmar.dakha@kontum.gov.vn

19 

Đỗ Thị Huyền

VH - XH

0983.016.459

  dthuyen.dakha@kontum.gov.vn

20

Phan Thị Cúc

VP-TK

0984787123

cucpt.dakha@kontum.gov.vn

22

 Trần Quang Luân

ĐC-XD

0987.539.568

  tqluan.dakha@kontum.gov.vn

22

 Lê Hoài Nhơn

ĐC-XD

0965.642.047

  lhnhon.dakha@kontum.gov.vn